Tespit M├╝hendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

ZEMiN ETUDU

ZEM─▒N ETÜDÜ ve MÜHEND─▒SL─▒K PARAMETRELER─▒

Türkiye'nin yüzde 93'ü, nüfusunun ve sanayisinin ise yüzde 98 gibi büyük bir oran─▒ deprem bölgeleri içinde yer almaktad─▒r*. Türkiye deprem tarihçesi göz önüne al─▒nd─▒─č─▒nda yap─▒lacak olan binalar için zemin etüdlerinin önemi tart─▒┼č─▒lmazd─▒r (*'Türkiye'de Deprem Gerçe─či' raporu, Makine Mühendisleri Odas─▒, 2008).

Zemin etüdü çal─▒┼čmalar─▒m─▒zda in┼čaas─▒ planlanan veya tamamlanm─▒┼č binalar─▒n oturdu─ču zeminlerin yeralt─▒ haritalanmas─▒ yap─▒lmaktad─▒r. Etüd çal─▒┼čmalar─▒nda zemin ile ilgili yetersiz ta┼č─▒ma gücü, zemin büyütmesi, sel, heyelan, fay, ayr─▒┼čma, karstik bo┼čluklar, oturma, ┼či┼čme sorunlar─▒n─▒n tam tan─▒mlar─▒ yap─▒lmakta ve raporlama, varsa, bu problemlere çözümler getirecek ┼čekilde haz─▒rlanmaktad─▒r.
 

- Zemin etüdü ile ayn─▒ zamanda binalar─▒n oturum bölgelerinde mevcut olabilecek yeralt─▒suyuna doygun zonlar da ayr─▒nt─▒l─▒ olarak haritalanmaktad─▒r. Böylelikle suyun temel oturumundan uzakla┼čt─▒r─▒lmas─▒ çal─▒┼čmalar─▒ minumum harcama ile gerçekle┼čtirilebilinir (Gaziosmanpa┼ča, ─▒stanbul) -
 

Tespit Mühendislik olarak yapt─▒─č─▒m─▒z tüm çal─▒┼čmalarda amac─▒m─▒z zemin etüdlerinde jeoloji ve jeofizi─či birle┼čtirerek en do─čru yeralt─▒ haritalamay─▒ yapmak ve bu sayede "do─čru" ve "güvenilir" zemin mühendislik parametrelerine ula┼čmakt─▒r. Bu ba─člamda her zaman ba┼čvurulan fiziksel zemin sondajlar─▒n─▒n─▒n─▒n ve zemin etüdü mevzuat─▒ içindeki çal─▒┼čmalar─▒n yan─▒ s─▒ra yüksek çözünürlükteki jeofizik yöntemler ile detay çal─▒┼čmalar─▒ da gerçekle┼čtirmekteyiz.

─▒n┼čaa edilecek veya halihaz─▒rda in┼čaas─▒ bitmi┼č binalar için yapt─▒─č─▒m─▒z zemin etüdü çal─▒┼čmalar─▒nda :

  • Bina oturumu olan arazi ve çevresinde yeralt─▒nda bulunan jeolojik tabakalar─▒n belirlenmesi, her jeolojik katman─▒n jeoteknik / mühendislik parametrelerinin hesaplanmas─▒,
  • Özellikle bina temeli yak─▒n─▒nda bulunabilecek yeralt─▒ suyunun seviyesinin ve yönelim / etkile┼čim haritalar─▒n─▒n olu┼čturulmas─▒,
  • ─▒n┼čaat arazisinde bulunabilecek gömülü bo┼čluk yap─▒lar─▒n─▒n veya yap─▒sal olarak in┼čaat sonras─▒nda sorun yaratabilecek olas─▒ zonlar─▒n haritalanmas─▒,
  • Zemin s─▒n─▒fland─▒r─▒lmas─▒,
  • Sökülebilirlik ve kaz─▒labilirlik analizleri

uygulamalar─▒ gerçekle┼čtirilmektedir.

- ─▒n┼čaat öncesi gerçekle┼čtirdi─čimiz zemin etüdlerinde bina temellerinin oturaca─č─▒ düzlemlerin tüm mühendislik parametreleri hesaplanmakta ve bu sonuçlar gerekti─činde 3 boyutlu modeller halinde görü┼če sunulmaktad─▒r -

A┼ča─č─▒da Denizli ilinde gerçekle┼čtirdi─čimiz bir zemin etüdünden ayr─▒nt─▒lar bulunmaktad─▒r. Büyük halleri için lütfen resimlerin üzerine t─▒klay─▒n─▒z.
 

- Site in┼čaa edilecek bir arazide meydana gelen oturmalar─▒n yeralt─▒ suyu ile ba─člant─▒l─▒ olup olmad─▒─č─▒n─▒n ara┼čt─▒r─▒lmas─▒ sebebiyle yap─▒lan GPR / Yeralt─▒ Radar─▒ çal─▒┼čmam─▒zdan örnek. Gri bölgeler arazide oturma gözlemlenen ve aç─▒lacak in┼čaat temeli içinde kalan alanlard─▒r. Araziyi 10 m. aral─▒klarla geçen gri renkli dik-paralel çizgilerin herbiri jeoradar profillerini temsil etmektedir (Denizli) -
 
- Volümetrik model Z= 1 m. derinlik kesidi. Jeoradar ölçümleri sonucunda zemindeki oturman─▒n yanl─▒zca ortam─▒n jeolojik özelliklerinden de─čil, birincil olarak istenmeyen d─▒┼č etkenlerden dolay─▒ meydana geldi─či anla┼č─▒lm─▒┼čt─▒r. Arazide oturma, varl─▒─č─▒ bilinmeyen eski at─▒k su borular─▒nda meydana gelen (zaman─▒nda kapat─▒lan ancak sonradan çatlayarak k─▒r─▒lan boru uçlar─▒ndan kaynaklanan) kaçaklar  yüzünden olu┼čmaktad─▒r. Derine yay─▒lan at─▒k su, temel oturum bölgesinde senede ortalama 15 cm.'lik dü┼čey deformasyona sebep olmaktad─▒r -

JEOLOJ─▒K HAR─▒TALAMA

Tespit Mühendislik olarak gerçekle┼čtirdi─čimiz zemin çal─▒┼čmalar─▒nda yeralt─▒ndaki jeolojik birimler ve bu birimlere ait yap─▒sal özellikler yüksek çözünürlük ile haritalanmaktad─▒r. Çal─▒┼čmalar─▒m─▒zda aletsel jeofizik yöntemler yard─▒m─▒ ile jeolojik birimlere ait :

  • Kal─▒nl─▒klar,
  • Uzan─▒m ve geometriler,
  • Jeolojik birim özellikleri

belirlenebilmektedir.

Gerçekle┼čtirdi─čimiz jeolojik haritalama hizmetleri ile ayr─▒ca yeriçindeki jeolojik birimler aras─▒ndaki karstik bo┼čluklar, diskordans zonlar─▒, faylar, heyelan taç ve ayna k─▒s─▒mlar─▒ ayr─▒nt─▒l─▒ olarak görü┼če sunulabilmektedir. Bu çal─▒┼čmalar standart olan sismik yöntemler ve elektrik metodlar ile yap─▒l─▒rken ayr─▒ca EM yöntemler ile de desteklenerek görü┼če sunulmaktad─▒r.

Jeolojik birimlerin jeofizik ile haritalanmas├Ż
- Jeolojik birimlerin ayr─▒nt─▒l─▒ olarak haritalanmas─▒nda dünya standartlar─▒nda hizmet vermekteyiz. Yukar─▒daki örnek EM yöntemler ile haritalanm─▒┼č bir yeralt─▒ haritas─▒ndan her 2.5 metre derinlikte bir al─▒nan enkesitleri göstermektedir -
 

- Zemin etüdü çal─▒┼čmalar─▒m─▒zda farkl─▒ jeolojik birimlerin haritalanmas─▒na örnek. Çal─▒┼čma sonuçlar─▒m─▒z istenildi─činde yeralt─▒ e┼čyüzey haritalar─▒ olarak da görü┼če sunulmaktad─▒r (Sismik ve EM yöntemlerin birarada kullan─▒m─▒ ile olu┼čturulmu┼č bir volumetrik model) -
- Zemin etüdü çal─▒┼čmalar─▒ kapsam─▒nda gerçekle┼čtirdi─čimiz 3 boyutlu haritalama uygulamalar─▒nda kaz─▒ ile ilgili sökülebilirlik ve kübaj hesaplar─▒, yeralt─▒ jeolojik birimlerin fiziksel özelliklerine göre s─▒n─▒fland─▒r─▒lmalar─▒, heyelan / faylanma durumlar─▒, depremsellik, yeralt─▒ suyu bilgileri, konsolidasyon olas─▒l─▒klar─▒ ve ço─ču imar amaçl─▒ çal─▒┼čmalar kapsam─▒nda anakaya ile ilgili tüm fiziksel parametreler görü┼če sunulmaktad─▒r. i┼čverenden gelen istekler çerçevesinde ayn─▒ zamanda zemin etüdü ile beraber topografik al─▒mlar da gerçekle┼čtirilmektedir. (─▒stanbul) -
 
irtibat Site haritas─▒