Tespit Mühendislik ve Yerbilimleri
 
 
 
 

YOL ALTYAPI

KARAYOLU, DEMıRYOLU ve TÜNEL ÇALIşMALARI

Aktif ulaşımı ilgilendiren altyapı projelerinde prosedürün hızlandırılması ve proje kontrolünün doğru bir şekilde sürdürülebilmesi için üzerinde çalışılan zeminin jeoteknik parametrelerinin hayati önemi vardır. Bugün ülkemizde fiziksel sondaj kadar yaygın olarak kullanılmamasına karşın, ulaştırma projelerinde yolların geçtiği ve geçeceği zeminin altını en hızlı ve en doğru şekilde haritalayabilmek için gerekli herşey jeofiziğin içinde yer almaktadır.

- Tünellerde  gerçekleştirdiğimiz Yapı Radarı ölçümlerinden bir örnek. Tamamen hasarsız tespit (NDT) ile gerçekleştirilen çalışmalarda tünel ring içlerinde ve arkalarındaki olası yapısal problemler cm bazında haritalanmaktadır. Firmamız tünellerde segment kalitesinin, segment arkası boşlukların ve enjeksiyon kalınlıklarının / enjeksiyon dağılımının ayrıntılı kontrolünü de itina ile raporlamaktadır -
 
- Köprü temellerinin hasarsız tespit ile belirlenmesi -


Jeofizik / jeoteknik yöntemler kullanarak gerçekleştirdiğimiz tüm yol, demiryolu ve tünel araştırmalarında işverenimize "hızlı" ve "net" çözümler sağlayarak, karşılaşılan problemlerin nedenlerini ayrıntılı bir şekilde ve gerekli tüm mühendislik / geoteknik parametreleri ile birlikte sunuyoruz. Mevcut yol kalite ölçümleri çerçevesinde, yerinde gerçekleştirdiğimiz hizmetler arasında yerinde asfalt kalitesi, asfalt kalınlığı ve oturum dağılımlarının belirlenmesi olduğu gibi, her türlü demiryolu yapısında yerinde balast kalitesi, balast kalınlığı, balast örtülerinin oturum ve stabilitesine yönelik ölçümlerin yapılması ve teknik raporların hazırlanması da bulunmaktadır. Ayrıca planlanan yol, tünel veya demiryolu güzergah çalışmalarında da yine ayrıca ölçüm ve raporlama hizmeti vermekteyiz.


- Yol güzergah ve mevcut altyapı röleve çalışmalarında dünya standartlarında hizmet vermekteyiz (Millet Caddesi, ıstanbul)-


Yol projeleri için hazırladığımız sonuç raporlarında varolan ve ileride karşılaşılması muhtemel sorunların tam kaynağı verilmekte ve bu zemin problemlerinin çözüm önerileri de tüm ayrıntıları ile sunulmaktadır. Tespit Mühendislik olarak yol projelerindeki amacımız,  en hızlı ve kesin şekilde sorunları tespit etmek ve bu sorunlara en uygun senaryo ile çözüm getirmektir. Arazi sonrası hazırladığımız sonuç raporlarında:

 • Karşılaşılan sorunun kaynağının tam tanımı ve bulunan sonuçlara göre çözüm önerileri,
 • Yeraltı tabakalarının ve bunlara karşılık gelen jeolojik seviyelerin tam kesitleri,
 • Bu parametreler ile ilgili istenilen mühendislik parametrelerinin tam bir listesi,

mühendislik normlarında standart olarak sunulmaktadır.

Yol araþtýrmalarýnda jeofizik yöntemlerin kullanýlmasý
- Bir kavşakta gerçekleştirdiğimiz GPR (Ground Penetrating Radar / Yeraltı Radarı) ölçümlerinden elde edilen 3D model. Jeoradar cihazı kullanılarak belirlenen ve kavşağın farklı yerlerinde değişen asfalt kalınlığı miktarları kırmızı oklar ve sayılar ile belirtilmiştir (cm). Bu tip yol çalışmalarında yanlızca asfaltın kalitesi ve kalınlığı değil, aynı zamanda yeraltında varlığı bilinmeyen tesisatların ve/veya boşlukların da haritalanması yapılmaktadır -

KARAYOLLARI

Karayolu uygulamalarında yollardaki kaplamanın (asfalt vb.) kazısız olarak:

 • Kalınlığı,
 • Niteliği,
 • Oturduğu düzlem ile uyumu,

ile ilgili sorunlara cevap üretirken ayrıca:

 • Yol altında bulunabilecek yeraltı suyu lokasyonu ve yönelimi,
 • Varsa asfaltta deformasyona neden olan diğer oluşumların hatasız haritalanması, defleksiyon ve oturma gibi problemlerin kaynaklarının yüksek çözünürlükle belirlenmesi,
 • ımalat özelliklerinin (kalınlık ve hacimlerle beraber) ve varsa asfalt altı beton, donatı, grobeton gibi stabilite / duraylık sağlayıcı yeraltı yapı elemanlarının kontrol edilmesi

gibi önemli konularda da hızlı ve güvenilir cevaplar üretmekteyiz.

- 3 adet 1'er metre aralıklı GPR profilini gösteren yukarıdaki şekilde asfalt altı oturmanın lokasyonu gösterilmektedir. Kısa mesafede asfalt kalınlığındaki değişim de dikkat çekicidir -

- GPR ölçümlerinin değerlendirilip yorumlanması sonucu bulunan eski asfaltın iso-yüzey (eşyüzey) modeli (Mecidiyeköy, ıstanbul). Asfalt kalınlığı dışında ortamda diğer tesisatlar da (farklı çapta elektrik hatları, fiberoptik hatlar) kazısız olarak tespit edilip derinlik ve koordinatları ile 3D olarak verilmektedir. -

  - Karayolu asfalt kalitesi, yollarda altyapı sorunlarının belirlenmesi ve araç yollarında mühendislik amaçlı yeraltı haritalamasında maliyetli kazılara başvurmadan, dünya standartlarında hizmet vermekteyiz -

- Karayollarında gerçekleştirdiğimiz bir viyadük temeli haritalama çalışmasından örnek (ıstanbul). A-) Yeniden inşaası planlanan yıkık viyadüğe ait sağ ayakların temel ve donatı kalitesinin tespiti amacıyla gerçekleştirilen sık aralıklı/yüksek çözünürlüklü 3B ölçüm sonuçları. B-) Ölçümlerin 2B kontür haritasında temel yapısı içindeki metal donatılar (temel demirleri) çok daha ayrıntılı biçimde incelenebilmektedir. Kırmızı daire içinde gösterilen son ayağa ait betonarme temel içinde bulunan donatılarda deformasyon göze çarpmaktadır -


Karayollarındaki mühendislik problemlerinde uygulama alanlarımız:

 • Ana kaya derinlik ve devamlılığının araştırılması,
 • Jeolojik stratigrafinin ortaya çıkartılması,
 • Çeşitli mühendislik yapılarında, hasara ve zarara yol açabilecek yüzeyde tespit edilemeyen örtülü fayların ve diğer tektonik bozuklukların veya yüzeyde görülen izinin devamlılığının araştırılması,
 • Kayaçlardaki bozuşma zonları, killi, serpantinleşmenin yoğun olduğu kesimlerin ve karstik yapıların bulunması,
 • Bataklık kesimlerdeki kum-silt-kil gibi örtü tabakasının kalınlığının bulunması,
 • Heyelanlı kesimlerde, kayma yüzeyi derinliğinin veya hareketli formasyonun araştırılması,
 • Belirli sahalardaki kil, kum, çakıl ve kaya gibi inşaat malzemelerinin devamlılığı, rezervinin araştırılması,
 • Zeminlerin yerinde (in-situ) dinamik elastisite parametrelerinin bulunması,
 • Zeminlerin sismisitesinin bulunması,

konularıdır.

DEMıRYOLLARI ve RAY SıSTEMLERı

Demiryolu ve ray sistemleri kazısız haritalama çalışmalarında :

 • Balast kalınlığı (Railway Ballast Thickness / RBT) ve kalitesinin ölçülmesi,
 • Yeraltı suyu yönelim ve etkileşim haritalarının oluşturulması,
 • Oturma, şişme gibi rayların stabilitesini bozabilme kapasitesi olan her çeşit jeolojik teşekkülün ayrıntılı olarak haritalanması,
 • Ölçümlerin gerek deneysel gerek gözlemsel bağıntılar kullanılarak jeoteknik parametreler ile ilişkilendirilmesi,
 • Demiryolları ve çevre zeminlere ait yeraltı tabakaları ve bunlarda görülen problemlerin jeoteknik anlamda raporlanması,
 • Demiryolu oturum bölgelerinde zemin mühendislik parametrelerinin ölçülmesi

genel olarak çalıştığımız konulardır.

- Demiryolunda balast kalınlığı ve oturma problemlerinin tespitinde kullandığımız elektromanyetik yöntemlere bir örnek. 470 m. uzunluğundaki GPR profilinde, ana kayanın hemen üstünde yer alan killi tabaka sınırından yürüyen yeraltı suyu, üst genç çökel tabaka ile etkileşime girerek 110-280 metreler arası yaklaşık 170 m.'lik bir kısımda oturmaya - çökmeye neden olmaktadır. Problemin tarafımızdan tespitinden sonra tavsiyemiz doğrultusunda Jet - Grout yöntemi ile sorunlu kısımda çökmenin önüne geçilmiş ve raylarda ileride olabilecek yamulma tehlikesi ortadan kaldırılmıştır -

- Demiryolunda balast kalınlığı ve oturma problemlerinin tespitinde kullandığımız manuel GPR donanımlarına örnek -
 

Kullandığımız EM sistemler ile demiryollarında balast kalınlığının zaman içindeki olası değişimlerinin haritalanmasının yanısıra; özellikle şehir içinde yeralan ve kısa aralıklarda yoğun yolcu taşıma kapasitesine sahip LRTS* (Light Rail Transit System / Hafif Metro) ve METRO sistemlerinde zamanla oluşabilecek yatay ve düşey deformasyonların haritalanması da mümkündür. Demiryolları ve diğer benzer raylı sistemlerdeki geometrik ve düşey deformasyonların klasik olarak poligon kullanılarak ölçülmesi oldukça fazla zaman isteyen ve ancak doğru uygulanan ray prizması ölçümleri ile milimetre hassasiyetine inebilen bir yöntemdir. Ancak Tespit Mühendislik olarak raylı sistem hatlarında kullandığımız EM yöntemlerimiz bu işin çok kısa sürede, hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasını ve diğer yöntemlere göre çok daha az hata oranları ile gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Özellikle demiryollarında gerçekleştirdiğimiz Jeoradar ve yardımcı Sismik ölçümleri ve bu verilerin tecrübeli mühendislerimiz tarafından ayrıntılı olarak değerlendirilmesi sayesinde ray eksenleri ve demiryolu hatları boyunca 3 boyutlu derinlik haritalarının (3D blok / küp modellerin) oluşturulması da mümkün olmaktadır.

* Uluslararası Demiryolu Birliği (UIC) tarafından standartlaştırılan tanımlara göre, yolcu taşıma kapasitesi bakımından saatte 25000 Yolcu taşıma kapasiteli raylı sisteme LRTS, 25000'den yukarı yolcu taşıma kapasiteli raylı sisteme ise METRO denilmektedir.
 

- 26-12-2009 tarihinde aldığımız ölçüyü gösteren GPR radargramında, profilin ilk 15 cm.'lik üst kısımda yer alan ve yeni bakımdan geçirilmiş raylar ve rayların altında yer alan ortalama 30 cm kalınlığındaki demiryolu balast seviyeleri görülmektedir. Raylar ortama yeryüzünden su girişi olmasına rağmen sorunsuzdur -

- 3 aylık bir zaman sonrasında 27-03-2010 tarihinde aynı bölgede aldığımız ölçüyü gösteren GPR radargramı. Balast ve alt seviyelerde zaman içinde gerçekleşen oturma (konsolidasyon) sonucunda rayların deformasyona uğradığı açıkça belli olmaktadır -
 

TÜNELLER

Tünel çalışmalarında :

 • Tünel duvarlarının kaplanması sonrası uygulanan dolgu işlemlerinin test edilmesi,
 • Tünel açılırken karşılaşılabilecek sorunlu veya yüksek nemli zonların belirlenmesi,
 • Tünel stabilitesinin genel kontrolü ve tüm dış etkenlerin haritalanması,
 • Ring / Segment arkası boşlukların, enjeksiyon kalınlıklarının ve segmentlerin beton ve donatı kalitelerinin hasarsız tespit ile kontrol edilmesi,
 • Segment içi kırık, çatlak ve süreksizliklerin yüksek çözünürlükle haritalanması,
 • Tünel dışında köprü, viyadük gibi büyük sanat yapılarının inşaat alanlarında jeolojik stratigrafisi, dinamik elastisite sabitleri ile sismisite parametrelerinin bulunması,

konularında tüm dünyada yaygın olarak kullanılan en yeni teknolojik yöntemler ile hizmet vermekteyiz.

- Tünellerde gerçekleştirdiğimiz Yapı Radarı haritalama çalışmalarından örnek radargam. Soldaki temizlenmiş radargram segment yüzeyinden uygulanan yüksek çözünürlüklü (2.0-2.6 GHz) yapı radarı profilini göstermektedir. Sağdaki şekil aynı radargramın işaretlenmiş halidir. Tünellerde gerçekleştirdiğimiz 2B / 3B çalışmalarda segment arkası enjeksiyon kalınlıkları, tünel arkası su ve boşluk durumları, varsa segment içi kırık ve çatlakların araştırılması ile beraber olası süreksizlik zonlarının (fay ve heyelan oluşumlarının) ayrıntılı tanımlanması yapılmaktadır (Alarko Karakuz 11km HES Tüneli, Adana, 2015)-

- Tünellerde gerçekleştirdiğimiz elektrik ve elektromanyetik yeraltı haritalama çalışmalarında tünel duvar deformasyonları, ring arkası dolgu kalitesi, duvarlar arkası boşluk ve jeolojik birimlerin ortaya çıkarılması, yeraltı suyu lokasyonları ve beton kalitesinin araştırılması yapılmaktadır (Otogar-Kirazlı Metro Hattı, ıstanbul)-
 
- Tünellerde yeraltı suyu ve dolgu kalitesinin belirlenmesi çalışmalarımızda dünya standartlarında yüksek çözünürlüklü haritalama hizmeti vermekteyiz (ıstanbul) -
 
- Tünellerde GPR ölçümlerinin değerlendirilip yorumlanması sonucu elde edilen 3 boyutlu haritalarda beton kalitesi ve dolgu / boşluk zonlarının yanısıra, beton içi ve kaplama arkası nemlilik ve yeraltı suyu haritalarının da ayrıntılı şekilde çıkarılması mümkün olmaktadır -
 
- Demiryolları ve tünellerde mühendislik problemlerinin tespitinde kullandığımız yüksek çözünürlüklü özel tasarım otomatik ve manuel GPR sistemlerine örnekler -
 
irtibat Site haritası